Podmínky užití | CesPol


CesPol  ›  Podmínky užití

Podmínky užití


Podmínky poskytování a čerpání poradenství a služeb na portálu

www.cespolgroup.com

Úvodní ustanovení

Tento text upravuje podmínky užívání obsahu internetového portálu www.cespolgroup.com (dále také „portálu“) uživateli sítě Internet. Za internetové stránky „portálu“ se považují také jiné domény a subdomény patřící k těmto internetovým stránkám.

Provozovatelem, zřizovatelem a majitelem internetových stránek portálu www.cespolgroup.com je ke dni vydání těchto podmínek Dr. Tadeáš Hlawiczka, se sídlem 28. Října 270, 709 00 Ostrava, IČ: 11553669 , (dale jen "provozovatel").

Provozovatel vydává tyto Podmínky užívání „portálu“ (dále jen "Podmínky") v souladu s ust. § 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Podmínky se vztahují na všechny smluvní vztahy uzavírané mezi provozovatelem a fyzickými a právnickými osobami (dále jen "uživatel"), které využívají služeb provozovatele prostřednictvím internetového „portálu“. Podmínky se stávají součástí každé smlouvy uzavřené mezi provozovatelem a uživatelem a určují část jejího obsahu, nestanoví-li tato smlouva jinak. Podmínky se použijí také tehdy, jsou-li internetové stránky „portálu“, nebo jejich části využívány z jiných internetových stránek, které umožňují úplný nebo částečný přístup k internetovým stránkám „portálu“. Nebude-li výslovně a písemně sjednáno jinak, použijí se tyto Podmínky přiměřeně i na jiná plnění poskytovaná provozovatelem uživateli.

Za potvrzením souhlasu uživatele s těmito Podmínkami na internetových stránkách „portálu“ se považuje vyplnění a odesláním jakéhokoli e-formuláře, který se nachází na internetových stránkách „portálu“. Provozovatel je oprávněn prověřit uživatelem dobrovolně sdělené. Za prověření se považuje zaslání uživateli informace elektronickou poštou.

Pokud uživatel s těmito podmínkami „portálu“ nesouhlasí, je povinen internetové stránky www.cespolgroup.com opustit a dále je nepoužívat.

 

Obsah internetového „portálu“

Na stránkách „portálu“ jsou zveřejňovány zejména informace související s podnikáním a hospodářskou spolupráci v česko-polské relaci. Součásti je i nabídka poradenství, řešení a služeb souvisejících s touto problematikou.  Základní informace a odpovědi na jednoduché dotazy uživatelů jsou poskytovány bezplatně. Rozsah bezplatně poskytovaných informací určuje obecně i v jednotlivých případech provozovatel.

Veškerá autorská práva a práva k nehmotným statkům (doménová jména, ochranné známky, apod.) jsou vyhrazena. Články, texty, řešení  a jiné materiály a informace publikované na internetových stránkách „portálu“ mohou být využity pouze pro osobní potřebu uživatelů sítě internet. Bez předchozího písemného souhlasu provozovatele je jejich publikace a jakékoliv další šíření či rozmnožování zakázáno.

Na publikované články, texty a jiné materiály a informace lze odkazovat pomocí linků (hypertextových odkazů) i bez předchozího souhlasu provozovatele.

Logo internetových stránek portálu www.cespolgroup.com lze používat bez předchozího souhlasu provozovatele, pouze pokud je součástí přímého odkazu na internetové stránky „portálu“. Provozovatel je oprávněn kdykoliv měnit kteroukoliv část obsahu internetových stránek „portálu“.

Uživatel, který z vlastní vůle zahájí komunikaci prostřednictvím stránek „portálu“, souhlasí se zasíláním informací o novinkách a službách „portálu“. Svůj souhlas se zasíláním informací může uživatel kdykoliv, prostřednictvím stránek odvolat.

Provozovatel a všichni experti – spolupracovníci „portálu“, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o  neveřejných informacích, o kterých se v souvislosti s provozem „portálu“ dozvědí.

Publikování informací obsažených na portálu, výkladů, stanovisek a informací na internetových stránkách „portálu“ a bezplatné poskytování odpovědí na dotazy/případy uživatelů, nemá povahu právního úkonu a ani z něj nevzniká žádný právní vztah. Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost těchto informací. Stejně tak neodpovídá za škody vzniklé v příčinné souvislosti s použitím informací publikovaných na internetových stránkách „portálu“.

Dotazy uživatelů, u nichž bude na základě rozhodnutí provozovatele poskytováno odborné poradenství zdarma, mohou být provozovatelem anonymizovány a zobecněny a následně zveřejněny, včetně odpovědi.

Na internetových stránkách „portálu“ je uživatelům zprostředkováván přístup k odbornému poradenství a službám. Odborné poradenství a veškeré služby jsou poskytovány na základě příkazní smlouvy mezi provozovatelem  - příkazníkem či jeho zástupcem a uživatelem jako příkazcem. Příkazce tímto souhlasí s tím, že provozovatel určí svého zástupce. Příkazní smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy jsou sjednány podmínky formou Zakázky, předkládané provozovatelem - příkazníkem. Uživatel - příkazce se zavazuje uhradit plnou částku sjednanou v Zakázce. Příkazník má právo žádat zálohovou platbu a to dle formy a podstaty služby až do výše 90% celkové sjednané částky a příkazce se zavazuje tuto platbu provést ve sjednaném termínu na účet provozovatele - příkazníka.

Provozovatel poskytuje odborné poradenství s odbornou péčí a v souladu s územně příslušnými závaznými předpisy. Provozovatel neodpovídá za výsledek použití poskytnutých odborných informací uživatelem. Použití poskytnutého poradenství či jiné služby závisí zejména na správnosti a určitosti informací poskytnutých provozovateli uživatelem. Uživatel poskytne provozovateli na jeho žádost doplňující informace a další součinnost nezbytnou ke kvalifikovanému zodpovězení dotazu a formulaci řešení.

Odměna za odborné poradenství a ostatní služby je navržena provozovatelem s přihlédnutím k povaze, složitosti rozsahu konkrétní problematiky. Uhrazením navržené odměny uživatel souhlasí s její výší.

Uživatel bere na vědomí, že služby poskytované prostřednictvím internetových stránek mají rizika, která spočívají v povaze používaného média. Uživatelé berou na vědomí, že prostředí sítě internet včetně provozovatelem používaného hardware a software nezaručuje stálý a bezchybný provoz jakýchkoliv internetových stránek včetně internetových stránek „portálu“.  Provozovatel není odpovědný za škodu způsobenou poruchami, výpadky, dočasným či dlouhodobým omezením provozu internetového „portálu“ či jeho údržbou. Povinnost uživatele hradit provozovateli sjednané poplatky a provize tím není dotčena.

Uživatel odpovídá za škodu způsobenou provozovateli porušením jeho právních povinností vyplývajících z právních předpisů a z těchto Podmínek. Uživatel odpovídá za škodu způsobenou uvedením neúplných nebo nepravdivých údajů.

 

Závěrečná ustanovení

Veškerá oznámení či jiné úkony učiněné uživatelem v rámci uzavřené příkazní smlouvy nebo jiných smluv s provozovatelem musí být provozovateli zaslány v průkazné formě s možnosti využití e-dotazníků na „portálu“ či e-mailové komunikace. Poštovní adresa a e-mailová adresa uživatele jsou ty, které uživatel uvedl při prvním písemném kontaktu s provozovatelem a neinformoval jej následně o změnách. Kontaktní adresa provozovatele v České republice je Dr. Tadeáš Hlawiczka, 28. Října 270, 709 00 Ostrava. Emailová adresa je info@cespolgroup.com. Provozovatel si vyhrazuje právo na změny výše uvedené adresy, o změně adresy bude uživatele neprodleně informovat.

Právní vztahy, které se týkají provozování internetových stránek „portálu“ a smluv uzavíraných mezi provozovatelem a uživatelem se řídí právním řádem České republiky a není-li v Podmínkách uvedeno jinak, platí příslušná ustanovení obchodního zákoníku.

Případné spory, které se týkají provozování internetových stránek „portálu“ a smluv uzavíraných mezi provozovatelem a uživatelem rozhodují české soudy. Soudem příslušným k projednání a rozhodnutí sporu je obecný soud provozovatele.

Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv změnit. Uživatel je povinen se vždy před zadáním nového dotazu či řešení seznámit s aktuálním zněním Podmínek.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách portálu www.cespolgroup.com.

120601TH