Obchodní podmínky | CesPol


CesPol  ›  Obchodní podmínky

Obchodní podmínky


Všeobecné obchodní podmínky CesPol Business Service

 

1) Základní ustanovení 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Všeobecné podmínky“) upravují vztahy při dodávkách produktů dodavatele v rámci činnosti CesPol Business Service (dále jen CBS). Dodavatelem se rozumí subjekt sjednávající obchodní vztah s odběratelem (dále také klientem).

Odchylná písemná ujednání konkrétních podmínek obchodního vztahů mají přednost před ustanoveními těchto Všeobecných obchodních podmínek.

 

2) Definice základních pojmů 

Klient – subjekt, který s dodavatelem sjednal obchodní vztah

Společný projekt – dodavatelsko odběratelský smluvní vztah vedoucí k dosažení určitého cíle, jenž se realizuje prostřednictvím zakázek 

Zakázka – písemně sjednaný obchodní vztah obsahující specifikaci předmětu plnění, termín, cenu a případně upřesnění dodacích podmínek

Vedoucí zakázky – osoba dodavatele odpovědná za realizaci zakázky a komunikaci s klientem

Kontaktní osoba – osoba klienta odpovědná za komunikaci s dodavatelem

Manažer CBS – osoba sjednávající zakázku a řešící případné problémy mezi klientem a dodavatelem

Produkt – komplex služeb obsahující nadefinovaný obecný obsah a rozsah, zajišťující dosažení dílčího cíle, se kterým se klient může seznámit prostřednictvím www.cespolgroup.com, může být upraven a doplněn dle požadavků klienta.

 

3) Formy komunikace 

V rámci CBS jsou akceptovány veškeré dostupné formy komunikace. S cílem dosažení efektivní komunikace je upřednostňována písemná elektronická forma. Sjednávání zakázek je realizováno výhradně v písemné a prokazatelné formě.

 

4) Sjednání zakázky 

Sjednání zakázky je považováno za uzavření smlouvy. Zakázku sjednává dodavatel tak, že písemnou formou navrhne na základě požadavků klienta obsah zakázky a posílá klientovi k vyjádření. Forma sjednání je stanovená zpravidla příslušnou obecně platnou šablonou. Klient zakázku akceptuje, což kompetentní osoba stvrzuje svým podpisem, nebo akceptuje s úpravami /úpravy proběhnou zpravidla formou elektronické korespondence/ a následně stvrzuje podpisem. Každá zakázka obsahuje specifikaci předmětu plnění, termín a cenu. Takto sjednána zakázka je považována za závaznou smlouvu.

 

5) Cena předmětu plnění 

Orientační ceny jsou uvedeny v rámci charakteristiky jednotlivých produktů na Internetu www.cespolgroup.com. Ceníky vydávané CBS, jakož i ústní a telefonické informace  o cenách předmětu plnění jsou informativní, ze strany dodavatele nezávazné a ze strany klienta nevymahatelné. 

Závazná cenová nabídka je součásti návrhu zakázky a ceny sjednané v zakázce jsou pro dodavatele i odběratele závazné. Ke změně sjednané ceny může dojít výhradně písemně sjednanou dohodou stran zakázky. Veškeré ceny jsou uváděny bez DPH.

Ceny předmětu plnění sjednané v zakázce nezahrnují žádné související služby, pokud není výslovně uvedeno jinak. Neobsahuji tedy ani náklady spojené s nutným jazykovým servisem.

Sjednané ceny jsou platné a závazné pro konkrétní zakázku po dobu její realizace, případně na dobu maximálně 60 dnů od sjednání zakázky do zahájení její realizace.

Úvodní konzultace k zakázce, v rozsahu cca 45 minut je poskytována bezplatně, je-li jejím smyslem sjednání obsahu a rozsahu služeb. Jde-li však o poradenství  o trhu, podmínkách atd., doporučení a rady, nejde o úvodní konzultaci k zakázce, ale o poradenství, které je zpoplatněné.

 

6) Dodací podmínky 

Zahájení realizace sjednaného předmětu plnění závisí na jeho náročnosti a provozních možnostech CBS. Obvykle jde o termín 1 – 14 dnů. Uvedený termín nesouvisí a neovlivňuje termíny sjednané v zakázce.

Za splnění dodacích podmínek je považováno předání výsledku sjednaného předmětu plnění v termínu, formě a rozsahu sjednaném v zakázce a v odpovídající kvalitě. Není-li výslovně v zakázce stanoveno jinak a nejde-li o hmotné plnění, považuje se za nejvhodnější formu e-mail, případně poštovní doručení elektronického nosiče. 

Jde-li o osobní účast ze strany dodavatele, jsou podmínky naplněny účasti osoby splňující požadavky vyplývající z předmětu plnění.

Jde-li o společné jednání stran zakázky, případně třetích osob, je považováno za místo jednání pracoviště CBS, určené dodavatelem. Náklady spojené s plněním sjednaného předmětu mimo sídlo CBS, nese klient.

 

7) Reklamační podmínky 

V případě jakýchkoli rozporů, které vzniknou během realizace zakázky a případně nedostatku

v kvalitě provedených služeb, které nejsou řešitelné v komunikaci mezi kontaktní osobou klienta a vedoucím zakázky, jsou tyto řešeny následovně:

  • komunikací klienta a  manažera CBS
  • smírčím řízením statutárních osob
  • ostatními běžnými prostředky

Nedostatky kvalitativního či jiného charakteru se řeší neodkladně po jejich zjištění. Reklamaci služeb, v souladu s Všeobecnými podmínkami, lze uplatňovat do pěti pracovních dnů po jejich poskytnutí, či předání jakékoli formy informací. V ostatním se postupuje v souladu s obecně platnými normami.

            

8) Platební podmínky a přechod vlastnických práv 

Obvyklé platební podmínky při realizaci standardních služeb jsou stanoveny následovně:

  • veškeré přímé náklady (platby, které dodavatel realizuje za klienta během naplňování předmětu zakázky), jsou fakturovány zálohově 
  • faktury jsou vystavovány se splatnosti 10 dnů
  • v případě, kdy klient není schopen z jakýchkoli důvodů splnit své finanční závazky pramenící ze sjednané zakázky, je povinen informovat o tomto stavu manažera CBS a navrhnout nejvhodnější způsob řešení vzniklé situace
  • povinnost klienta uhradit svůj závazek vůči dodavateli řádně a včas je splněna datem připsání placené sjednané částky na účet uvedený na faktuře

Přechod vlastnických práv k předmětu plnění zakázky nastává až po úplném zaplacení

sjednané ceny. Do tohoto okamžiku je předmět plnění zakázky ve vlastnictví dodavatele.

 

9) Autorská práva 

Autorská práva, jakož i ostatní jiná práva duševního vlastnictví, vztahující se k předmětu plnění zakázky, nadále náleží příslušným subjektům jako jejích nositelům a nejsou tímto závazkovým vztahem dotčena. Klientovi vzniká pouze nevýhradní právo produkty užívat.

Klient není oprávněn ani po přechodu vlastnických práv k dalšímu prodeji předmětu plnění zakázky a není oprávněn ke zveřejňování údajů získaných prostřednictvím předmětu plnění zakázky bez souhlasu dodavatele.

 

10) Obecná ustanovení 

Pro případ prodlení s úhradou v částce, nebo čase, je dodavatel oprávněn účtovat klientovi smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo dodavatele na náhradu škody v plné výši.

Dodavatel je oprávněn odstoupit od tohoto závazkového vztahu v případě, že odběratel je v prodlení s úhradou finančních částek dle těchto Všeobecných podmínek po dobu delší než 7 dnů.

 

Text těchto Všeobecných podmínek je klientovi předkládán na www.cespolgroup.com/cs/obchodni-podminky současně se sjednáváním zakázky. Odběratel je srozuměn s tím, že závazkový vztah vznikající sjednáním zakázky se řídí těmito Všeobecnými podmínkami.

Práva a povinnosti vyplývající z tohoto závazkového vztahu se řídí českým právním řádem.

 

Tyto Všeobecné podmínky CesPol Business Service nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. srpna 2005. Jsou zveřejněny na Internetu na www.cespolgroup.com a na žádost, mohou být součásti každé sjednané zakázky.