Jak řešíme pohledávky v Polsku | CesPol


CesPol  ›  Informace o polském trhu  ›  Právo a regulace  ›  Jak řešíme pohledávky v Polsku

Navazující služby

Jak řešíme pohledávky v Polsku

Tadeáš Hlawiczka

Nabízíme komplexní řešení pohledávek. Nepatříme mezi ty, kteří to jen zkouší a při prvním nezdaru vzdávají. Začínáme pokusem o dohodu a končíme, pokud se problém nevyřeší dříve, exekucí.

S námi....

  • žádné riziko
  • lustrace dlužníka zdarma
  • posouzení zdarma
  • žádné platby předem
  • neúspěšné řešení zdarma

Rychle – Efektivně – Úspěšně, a to komplexně: mimosoudně / soudně / exekučně

Prvním krokem je odborné posouzení, zda Váš nárok je způsobilý k vymáhání. V součinnosti s Vámi dáme dohromady dokumentaci nezbytnou pro další kroky vymáhacího procesu a zajistíme potřebné překlady. Potřebnou dokumentaci pošlete elektronickou poštou, což celý proces zrychluje.

Druhým krokem, pokud je Váš Je-li shledáno, že váš nárok je způsobilý k dalšímu vymáhání, dalším krokem je sjednání zastoupení pro vymáhaní. Jde o plnou moc k vymáhání nároku udělenou pro naši společnost, s možností substituce (zastoupení, zpravidla advokátem). Zastoupení probíhá zpravidla na základě udělené plné moci, v některých případech je potřebné sjednat příkazní smlouvu a udělit plnou moc. Konkrétní podmínky jsou upraveny vždy v konkrétní Zakázce.

Třetím krokem je pokus o dohodu s dlužníkem. Zpravidla jde o osobní jednání a zaslání dlužníkovi  „předžalobní" výzvy. Osobní návštěva a pokus o dohodu a „předžalobní" výzva je takovým testem dlužníka. Dlouhodobé zkušenosti ukazují, že osobní návštěva či výzva, dají dlužníkovi jasně najevo, že se už nejde o věřitele „někde v zahraničí", ale že už je „u něho doma". V rámci osobního jednání a v „předžalobní" výzvě upozorňujeme na skutečnost, že liknavostí při úhradě dluhu se pohledávky nejen „prodraží" o náklady soudního řízení a případně i náklady exekuce, ale že jde o nenávratnou újmu firmy.

Čtvrtý krok následuje, nesplní-li dlužník dobrovolně své závazky na základě uvedeného v předešlém bodě. Následuje podání žaloby, respektive návrhu na vydání platebního rozkazu. Tímto je zahájeno soudní vymáhání pohledávky. V žalobě žalobce popíše důvod pohledávky a doloží jej listinami. Zpracování žaloby, jakož i další zastoupení v soudním řízení, zajišťuje náš kooperant - advokátní kancelář.

Pátý a poslední krok následuje po tom, co dlužník nesplní dobrovolně dluh na základě vydaného platebního rozkazu nebo dle rozsudku. Nastává situace, kdy na základě těchto rozhodnutí lze zahájit exekuční řízení. V Polsku jde vždy o místně příslušného exekutora, prostřednictvím něhož je zahájen proces exekuce. V rámci exekuce exekutor postihne veškerý majetek dlužníka, jak movitý, tak nemovitý, ale také bankovní účty, postihne mzdu či jiné příjmy.

O tom, jak vymáhání pokračuje a v které fázi momentálně je, budete moci v každém časovém úseku ověřit u nás.

Značná část pohledávek se podaří vyřešit mimosoudní cestou. V této fázi má obrovský význam vyjednávání a to je nejskutečnější při osobních návštěvách dlužníka. Je to nejen výhodné pro věřitele, který může být takto uspokojen mnohem rychleji, ale dojde-li k vypořádání touto cestou, je to „výhodné" i pro dlužníka.

Naše bilance dosahující bezmála 90% úspěšnosti, je zejména výsledkem promyšleného a důsledného vyjednávání ve fázi mimosoudního řešení.

Máme 25 let zkušeností a tomu odpovídající výsledky!

› 14. 3. 2018
Autor: Tadeáš Hlawiczka

Vytisknout Export do PDF Poslat článek

Napište nám
Firma / Jméno a příjmení
E-mail
Telefon
Popište Váš zájem
Chcete být kontaktován