Ogólne warunki handlowe | CesPol


CesPol  ›  Ogólne warunki handlowe

Ogólne warunki handlowe


Ogólne Warunki Handlowe CesPol Business Service 

 

1) Postanowienia podstawowe 

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (dalej tylko „Ogólne Warunki”) regulują stosunki podczas dostarczania produktów dostawcy w ramach działalności CesPol Business Service (dalej tylko CBS). Przez dostawcę rozumie się podmiot uzgadniający związek handlowy z odbiorcą (dalej również klientem).

Oddzielne porozumienia pisemne warunków związku handlowego mają pierwszeństo przed postanowieniami niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych.

 

2) Definicja podstawowych pojęć 

Klient – podmiot, który uzgodnił z dostawcą związek handlowy

Wspólny projekt – dostawczo-odbiorczy związek umowny prowadzący do osiągnięcia określonego celu, realizowany za pośrednictwem zleceń

Zlecenie – pisemnie uzgodniony związek handlowy zawierający specyfikację przedmiotu zlecenia, termin, cenę i ewentualnie uściślenie warunków dostawy

Kierownik zlecenia – osoba dostawcy odpowiedzialna za realizację zlecenia i komunikację z klientem

Osoba kontaktowa – wyznaczona przez klienta, odpowiedzialna za komunikację z dostawcą

Menadżer CBS – osoba uzgadniająca zlecenie i rozwiązująca ewentualne problemy występujące pomiędzy klientem i dostawcą

Produkt – zespół usług zawierający określoną ogólną treść i zakres, zapewniający osiągnięcie celu częściowego, z którym klient może się zapoznać za pośrednictwem www.cespolgroup.com, może on być korygowany i uzupełniony zgodnie z wymaganiami klienta.

 

3) Formy komunikacji 

W ramach CBS są akceptowane wszystkie dostępne formy komunikacji. W celu osiągnięcia efektywnej komunikacji pierwszeństwo posiada pisemna forma elektroniczna. Uzgodnienie zlecenia jest realizowane wyłącznie w formie pisemnej, umożliwiającej udokumentowanie zlecenia.

 

4) Uzgodnienie zlecenia 

Uzgodnienie zlecenia uznawane jest za zawarcie umowy. Zlecenie uzgadnia dostawca w taki sposób, że na podstawie wymagań klienta - w formie pisemnej - zaproponuje treść zlecenia i prześle klientowi w celu zapoznania się z jego treścią. Forma uzgodnienia określona jest zazwyczaj właściwym obowiązującym szablonem. Klient akceptuje zlecenie, poprzez podpisanie zlecenia przez kompetentną osobę, bądź dokonuje niezbędnych, wzajemnie uzgodnionych korekt a następnie akceptuje (korekta przebiega zazwyczaj w formie elektronicznej) i potwierdza podpisem. Każde zlecenie zawiera specyfikację przedmiotu zlecenia, termin i cenę. Uzgodnione w ten sposób zlecenie jest uznawane za obowiązującą umowę.

 

5) Cena przedmiotu zlecenia 

Ceny orientacyjne podane są w ramach charakterystyki poszczególnych produktów pod adresem www.cespolgroup.com. Cenniki wydawane przez CBS, jak również ustne i telefoniczne informacje o cenach przedmiotu zlecenia mają charakter wyłącznie orientacyjny, ze strony dostawcy są nieobowiązujące i ze strony klienta niewymuszalne.

Obowiązująca oferta cenowa jest częścią składową projektu zlecenia, a ceny uzgodnione w zleceniu są  zarówno dla dostawcy, jak i odbiorcy obowiązujące. Do zmiany ceny może dojść wyłącznie w formie pisemnej za porozumieniem stron zlecenia. Wszystkie ceny są podawane bez VAT.

Ceny przedmiotu zlecenia uzgodnione w zleceniu nie obejmują żadnych związanych ze zleceniem usług, chyba że w zleceniu wyraźnie zostało podane inaczej. Ceny te nie zawierają więc kosztów związanych z niezbędnym serwisem językowym.

Uzgodnione ceny są ważne i obowiązujące dla konkretnego zlecenia w okresie jego realizacji, ewentualnie w okresie 60 dni od uzgodnienia zlecenia do rozpoczęcia jego realizacji.

Wstępna konsultacja do zlecenia, w zakresie około 45 minut jest udzielana bezpłatnie, jeżeli jej przedmiotem jest uzgodnienie treści i zakresu usług. Jeżeli jednak chodzi o doradztwo na temat rynku, warunków itd., polecenia i rady, wtedy uznaje się, że nie chodzi o wstępną konsultację do zlecenia, ale o płatne doradztwo.

 

6) Warunki dostawy 

Rozpoczęcie realizacji uzgodnionego przedmiotu zlecenia jest uzależnione od jego czasochłonności i możliwości produkcyjnych CBS. Zazwyczaj termin ten wynosi od 1 do 14 dni. Podany termin nie jest obowiązujący i nie ma wpływu na terminy uzgodnione w zleceniu.

Za dotrzymanie warunków dostawy uznaje się przekazanie wyniku uzgodnionego przedmiotu zlecenia w terminie, formie i zakresie uzgodnionym w zleceniu i w odpowiedniej jakości. Jeżeli wyraźnie nie jest w zleceniu podane inaczej i nie chodzi o wykonanie materialne, jako najwłaściwsza forma wykonania zlecenia uznaje się e-mail, ewentualnie doręczenie pocztowe nośnika elektronicznego.

W odniesieniu do konieczności osobistego udziału ze strony dostawcy, są warunki dotrzymane udziałem osoby spełniającej wymagania wynikające z przedmiotu zlecenia.

Za miejsce ewentualnych rokowań stron umowy, ewentualnie osób trzecich, uznaje się miejsce pracy CBS, określone przez dostawcę. Koszty związane z wykonaniem uzgodnionego przedmiotu poza siedzibą CBS, ponosi klient.

 

7) Zasady reklamacji 

W przypadku jakichkolwiek sprzeczności, powstałych w trakcie realizacji zlecenia i ewentualnych usterek w  zakresie jakości przeprowadzonych usług, których nie można rozwiązać w trybie uzgodnień pomiędzy osobą kontaktową klienta i kierownikiem zlecenia, przyjmuje się następujący tryb postępowania

  • uzgodnienia pomiędzy klientem i menadżerem CBS
  • postępowanie polubowne osób statutowych
  • innymi powszechnymi środkami

Usterki o charakterze jakościowym i innym rozwiązuje się bezzwłocznie po ich ujawnieniu.  Reklamację usług, zgodnie z Ogólnymi Warunkami, można zastosować do pięciu dni roboczych po ich udzieleniu lub przekazaniu jakiejkolwiek formy informacji. W innych sprawach postępuje się zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami.

 

8) Warunki płatnicze i przeniesienie uprawnień własnościowych 

Ogólne warunki płatnicze podczas realizacji usług standardowych określa się następująco:

  • wszelkie koszty bezpośrednie (opłaty, dokonywane przez dostawcę za klienta w trakcie wykonywania przedmiotu zlecenia) są fakturowane zaliczkowo
  • faktury są wystawiane z terminem płatności 10 dni
  • w przypadku, jeżeli klient z jakiegokolwiek powodu nie jest w stanie uregulować swojego zobowiązania finansowego wynikającego z uzgodnionego zlecenia, zobowiązany jest o tym fakcie poinformować menadżera CBS i zaproponować najkorzystniejszy sposób rozwiązania powstałej sytuacji
  • za datę uregulowania płatności przyjmuje się datę wpływu uzgodnionej kwoty na podany na fakturze rachunek bankowy dostawcy

 

Przeniesienie uprawnień własnościowych do przedmiotu zlecenia następuje wyłącznie po całkowitym zapłaceniu uzgodnionej ceny. Do tego czasu przedmiot zlecenia jest własnością dostawcy.

 

9) Prawa autorskie 

Prawa autorskie, jak również inne prawa własności intelektualnej odnoszące się do przedmiotu zlecenia, nadal należą do kompetentnych podmiotów, jako ich nosicieli i nie są tym zobowiązującym związkiem naruszone. Klient nabywa prawo wyłącznie do wykorzystywania produktu w ramach jego zwykłej użyteczności.

Klient nie ma prawa, nawet po przeniesieniu uprawnień własnościowych, do dalszej sprzedaży przedmiotu zlecenia. Publikacja danych uzyskanych za pośrednictwem przedmiotu zlecenia może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu zgody dostawcy.

 

10) Postanowiena ogólne 

W przypadku zwłoki z uiszczeniem należności lub jej niepełnej realizacji, dostawca uprawniony jest do naliczenia klientowi kary umownej w wysokości 0,5 % dłużnej kwoty za każdy dzień zwłoki. Zastosowaniem kary umownej nie jest naruszone prawo dostawcy na wynagrodzenie szkody w pełnej wysokości.

Dostawca jest uprawniony do rozwiązania umowy w przypadku, jeżeli odbiorca zwleka z uiszczeniem kwot finansowych według niniejszych Ogólnych Warunków w okresie dłuższym niż 7 dni.

 

Tekst niniejszych Ogólnych Warunków jest przedstawiony klientowi za pośrednictwem www.cespolgroup.com/pl/warunki-handlowe. Odbiorca został poinformowany o fakcie, że związek umowny powstający na skutek uzgodnienia zlecenia jest regulowany niniejszymi Ogólnymi Warunkami. Prawa i obowiązki wynikające z tej umowy są oparte na postanowieniach czeskiego prawa handlowego

 

Niniejsze Ogólne Warunki CesPol Business Service wchodzą w życie z dniem 1 sierpnia 2005. Zostały opublikowane w Internecie na www.cespolgroup.com i na życzenie mogą stanowić część składową zlecenia.