Zasady użytkowania | CesPol


CesPol  ›  Zasady użytkowania

Zasady użytkowania


Warunki świadczenia i korzystania z usług doradztwa prawnego oraz innych usług portalu

www.cespolgroup.com

 

Postanowienia wstępne

 

Tekst ten określa warunki korzystania z portalu internetowego www.cespolgroup.com

(zwanego dalej „portalem ") przez użytkowników sieci internetowej. Za strony internetowe portalu, uważa się również inne domeny oraz subdomeny, należące do owych stron internetowych.

Administratorem, założycielem oraz właścicielem stron internetowych portalu www.cespolgroup.com jest od dnia wydania tych warunków  Dr. Tadeáš Hlawiczka, z siedzibą przy ulicy 28. Října 270, 709 00 Ostrava, REGON: 11553669, (zwany dalej "administratorem"). 

Administrator wydaje Warunki korzystania z „portalu" (zwane dalej „Warunkami") zgodnie z ustawą § 273 zákona č. 513/1991 Sb., kodeks handlowy. Warunki te mają zastosowanie we wszystkich umowach zawartych pomiędzy administratorem, a osobami fizycznymi i prawnymi (zwanych dalej „użytkownikami"), którzy korzystają z usług administratora za pośrednictwem „portalu" internetowego. Warunki stają się częścią każdej umowy  zawartej pomiędzy administratorem i użytkownikiem, a także określają część jej treści, jeżeli umowa nie mówi inaczej. Warunki stosuje się również wtedy, gdy strony internetowe „portalu", czy też ich części są używane poprzez inne witryny internetowe, umożliwiające całkowity lub częściowy dostęp do stron internetowych "portalu". Jeżeli pisemnie nie uzgodniono inaczej, warunki te stosuje się również dla innych świadczeń udzielanych użytkownikowi przez administratora.

Jako potwierdzenie zgody użytkownika z podanymi Warunkami na stronach internetowych „portalu", uważa się wypełnienie oraz odesłanie jakiegokolwiek e-formularza, który znajduje się na stronach internetowych „portalu". Administrator ma prawo sprawdzić dane podane dobrowolnie przez użytkownika. Jako sprawdzenie uważa się przesłanie użytkownikowi informacji drogą elektroniczną.

Jeżeli użytkownik nie akceptuje podanych warunków „portalu", powinien opuścić strony internetowe www.cespolgroup.com i zaprzestać korzystania z nich.

 

Treść „portalu" internetowego 

Na stronach portalu publikuje się zwłaszcza informacje odnoszące się do działalności i współpracy gospodarczej w stosunkach czesko-polskich.  Ich częścią jest również oferta doradztwa, rozwiązywania problemów, a także usług związanych z tą problematyką.

Podstawowe informacje oraz odpowiedzi na proste pytania zadane przez użytkowników są realizowane bezpłatnie. Zakres bezpłatnie dostarczanych informacji określa administrator.

Wszelkie prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej (domeny, znaki towarowe, itp.) są zastrzeżone. Artykuły, teksty, rozwiązania oraz inne materiały i informacje publikowane na stronach internetowych „portalu" mogą być wykorzystywane wyłącznie do użytku własnego przez użytkowników sieci internetowej. Bez wcześniejszej zgody pisemnej  administratora publikowanie  owych informacji oraz rozpowszechnianie ich  treści jest zabronione.

Do opublikowanych artykułów, tekstów oraz innych materiałów i informacji można odwoływać się za pomocą linków internetowych (hiperłączy) bez uprzedniej zgody administratora.

Logo internetowych stron portalu www.cespolgroup.com można wykorzystywać bez uprzedniej zgody administratora, lecz tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jest ono częścią linku bezpośrenio odnoszącego się do stron internetowych „portalu". Administrator ma prawo kiedykolwiek zmienić którąkolwiek część treści stron internetowych „portalu".

Użytkownik, który z włanej woli rozpocznie komunikację za pośrednictwem stron internetowych „portalu", zgadza się na wysyłanie do niego informacji o nowinkach oraz usługach „portalu". Zgodę na przesyłanie informacji użytkownik może w każdej chwili odwołać, za pośrednictwem stron internetowych.

Administrator oraz wszyscy eksperci – współpracownicy „portalu", mają obowiązek ścisłego zachowania poufności odnośnie niepublicznych informacji, o których dowiedzieli się, w związku z prowadzeniem „portalu".

Publikowanie informacji zawartych na „portalu" internetowym, interpretacji oraz opinii na stronach internetowych „portalu", a także bezpłatnych odpowiedzi na pytania /przypadki  użytkowników, nie  ma statusu aktu prawnego, tak więc nie powstaje w tej sytuacji żaden stosunek prawny.

Administrator nie odpowiada za poprawność, niepełność i aktualność informacji. Nie odpowiada również za szkody powstałe w związku z korzystaniem z informacji publikowanych na stronach internetowych „portalu".

Odpowiedzi na pytania użytkowników z zakresu specjalistycznego doradztwa, które decyzją administratora będą udzielane za darmo, mogą zostać anonimowe i uogólnione przez administratora, a następnie opublikowane, włącznie z odpowiedziami.

Na stronach internetowych „portalu" udostępnia się użytkownikom dostęp do fachowego doradztwa specjalistycznego oraz usług. Doradztwo specjalistyczne oraz wszelkie inne usługi są świadczone na podstawie umowy zlecenia zawartej pomiędzy administratorem – zleceniobiorcą lub jego przedstawicielem, a także użytkownikiem jako klientem. Klient zgadza się z tym, że administrator określi swojego przedstawiciela. Umowa zlecenia jest zawarta w momencie , gdy ustali się warunki w formie Zlecenia, przedłożone przez administratora – zleceniobiorcę. Użytkownik – klient zobowiązuje się do uiszczenia opłaty w pełnej wysokości uzgodnionej w Zleceniu. Zleceniobiorca ma prawo do zaliczki, w zależności od formy i rodzaju usługi, do wysokości 90%  z całkowitej ceny usługi, natomiast klient zobowiązuje się do zapłaty określonej kwoty w  uzgodnionym terminie na konto administratora – zleceniobiorcy.

Administrator zapewnia fachowe doradztwo z należytą starannością oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami obowiązującymi na terytorium danego Państwa. Administrator nie odpowiada za skutki wykorzystania przez użytkownika dostarczonych, specjalistycznych informacji . Udzielenie poprawnego doradztwa, czy też innych usług, zależy przede wszystkim od dokładności i pewności informacji dostarczonych przez użytkownika. Użytkownik na życzenie administratora, dostarcza mu informacji dodatkowych, a także prowadzi dalszą niezbędną współpracę, w celu udzielenia rzetelnej, dokładnej i wyczerpującej odpowiedzi na pytanie i zaoferowania rozwiązania.

Wynagrodzenie za fachowe doradztwo i inne usługi jest proponowane przez administratora, w zależności od rodzaju, trudności oraz zakresu konkretnej problematyki.

Użytkowik akceptuje zaproponowaną kwotę poprzez uiszczenie faktury.

Użytkowik liczy się z faktem, iż usługi dostarczane za pomocą stron internetowych posiadają pewne ryzyka, które tkwią w rodzaju wykorzystywanych mediów. Użytkownicy biorą pod uwagę, iż środowisko sieci internetowej, włącznie z administratorem używanego sprzętu i oprogramowania nie gwarantują stałego i bezbłędnego działania jakiejkolwiek ze stron internetowych, w tym stron „portalu". Administrator nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku nagłych awarii, błędów technicznych, chwilowych czy też długotrwałych ograniczeń w funkcjonowaniu portalu czy jego aktualizacją. Użytkownik ma obowiązek zapłacić administratorowi uzgodnione opłaty niezależnie od występujących w danym momencie wyżej wymienionych błędów technicznych na portalu. Użytkownik odpowiada za szkodę wyrządzoną administratorowi poprzez naruszenie jego prawnych obowiązków wynikających z przepisów prawnych oraz z wymienionych tu Warunków. Użytkownik odpowiada za szkodę powstałą poprzez udzielenie niepełnych, czy też nieprawdziwych informacji.

 

Postanowienia końcowe 

Wszelkie zawiadomienia lub też inne działania użytkownika, w ramach zawartej umowy zlecenia, czy  innych umów z administratorem, należy odesłać do administratora w udokumentowanej formie, z możliwością wykorzystania e-formularzy na „portalu" lub komunikacji e-mailowej. Za adres pocztowy oraz e-mailowy uważa się te adresy, które użytkownik podał podczas pierwszego kontaktu pisemnego z administratorem i nie informował administratora o zmianach. Adres kontaktowy administratora na terenie Czech to: Dr. Tadeáš Hlawiczka, 28. Října 270, 709 00 Ostrava, e-mail: info@cespolgroup.com. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany wyżej wymienionego adresu, o zmianie użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany.

Stosunki prawne, które dotyczą prowadzenia stron internetowych „portalu" oraz umów zawieranych pomiędzy administratorem a użytkownikiem, rozwiązuje się zgodnie z prawem Republiki Czeskiej. Jeżeli w Warunkach nie określono inaczej, obowiązują odpowiednie przepisy kodeksu handlowego.Wszelkie spory dotyczące prowadzenia stron internetowych „portalu" oraz umów zawartych pomiędzy administratorem a użytkownikiem rozstrzygają czeskie sądy. Sądem właściwym do rozpoznawania i rozstrzygnięcia sporu jest zawsze sąd administratora.


Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany wymienionych wyżej warunków. Uzytkownik ma obowiązek, za każdym razem zapoznać się z aktualnymi Warunkami przed zadaniem nowego pytania, czy też zleceniem rozwiązania problemu.

 

Warunki te wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych portalu

www.cespolgroup.com.

120601TH