Prowadzenie działalności gospodarczej | CesPol


CesPol  ›  Informacje o czeskim rynku  ›  Prawo i regulacje  ›  Prowadzenie działalności gospodarczej

Prowadzenie działalności gospodarczej

Zdeňka Rójová

Prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie przepisów ustawy nr. 455/1991 o działalności gospodarczej .Przedsiębiorca może prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Republiki Czeskiej jedynie pod warunkiem, że na daną działalność uzyska uprawnienie lub zezwolenie od odpowiednich czeskich urzędów, wg przepisów prawa czeskiego.

Przedsiębiorca może prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Republiki Czeskiej jedynie pod warunkiem, że na daną działalność uzyskał uprawnienie lub zezwolenie od odpowiednich czeskich urzędów, wg przepisów prawa czeskiego. Działalność gospodarcza bez odpowiedniego uprawnienia lub zezwolenia, jest traktowana jako działalność przestępcza podlegająca karze na podstawie Kodeksu karnego (czyn karalny prowadzenia działalności gospodarczej bez zezwolenia). Każdy przedsiębiorca przed rozpoczęciem działalności gospodarczej musi zatem uzyskać odpowiednie uprawnienie do jej wykonywania na terytorium Republiki Czeskiej, bez względu na to czy jest to osoba krajowa czy zagraniczna. Od osób fizycznych wymagane jest co najmniej zgłoszenie i wpis do ewidencji działalności oraz spełnienie ogólnych warunków określonych w ustawie. Ustawa reguluje również szereg specyficznych warunków prowadzenia działalności gospodarczej, jak również procedury postępowania w sprawach zgłaszania działalności, składania wniosków udzielenie koncesji, wydawania zaświadczeń o nabyciu uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej itp.

 

Podział działalności gospodarczych

 

Ze względu na formę nabywania uprawnień, ustawa o działalności gospodarczej, zwana dalej UDG, wyodrębnia dwa rodzaje działalności gospodarczej:

zgłaszane, których prawo do wykonywania powstaje na podstawie

zgłoszenia i wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz

koncesjonowane, gdzie prawo do wykonywania powstaje aż po

udzieleniu koncesji

Działalności zgłaszane ustawa dzieli na:

-  wolne do wykonywania których należy spełnić tylko warunki ogólne;

-  rzemieślnicze w przypadku których wymagane są specjalne uprawnienia zawodowe tzn. uzyskiwane przeważnie w wyniku wyuczenia i praktyki w danym lub pokrewnym kierunku;

-  wiązane do wykonywania których wymagane są specjalne uprawnienia zawodowe, świadectwa lub podobne dokumenty, wydawane przedsiębiorcy przez pełnomocny organ, na podstawie odrębnych przepisów.

Ustawa o działalności gospodarczej działa jako norma publicznoprawna, regulująca podstawowe warunki tej działalności. Nie obejmuje żadnych postanowień regulujących praktyczne wykonywanie poszczególnych czynności. Przedsiębiorca musi zatem przestrzegać również wszystkich postanowień wynikających z przepisów szczegółowych, normujących daną działalność.

 

Warunki wykonywania działalności gospodarczej

 

 Ogólne warunki wykonywania działalności gospodarczej to:

- ukończenie 18 roku życia,

- zdolność do czynności prawnych,

- niekaralność potwierdzona wypisem z rejestru karnego.

Zgodnie z UDG, za niekaralną uważa się osobę, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądowym:

- na bezwarunkową karę pozbawienia wolności, za przestępstwo popełnione umyślnie, samodzielnie lub w związku z innym przestępstwemi wymierzono jej bezwarunkową karę pozbawienia wolności na okres powyżej jednego roku;

- za przestępstwo popełnione umyślnie, związane z działalnością gospodarczą,o ile nie dotyczyło ono przestępstwa wymienionego wyżej.

Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w RCz musi też przedłożyć zaświadczenie, że nie posiada zaległości podatkowych, o ile prowadzi lub prowadziła na terytorium Republiki Czeskiej działalność gospodarczą, nie zalegaz opłatami na ubezpieczenie zdrowotne i socjalne oraz składkami na fundusz zatrudnienia.

 

Szczególne warunki wykonywania działalności gospodarczej

 

Wcelu wykonywania działalności gospodarczych rzemieślniczych, wiązanych oraz koncesjonowanych, poza warunkami ogólnymi, należy również spełnić warunki szczególne. Należą do nich uprawnienia zawodowe lub inne, wyszczególnione w załącznikach do ustawy lub w przepisach odrębnych. Jeżeli osoba fizyczna ubiegająca się o uprawnienie do działalności gospodarczej nie spełnia tych warunków,ma prawo do ustanowienia swego przedstawiciela zawodowego (gwaranta),który takie warunki spełnia i może to udokumentować. Zagraniczna osoba fizyczna nabywa uprawnienia do działalności gospodarczej w dniu zgłoszenia, o ile w zgłoszeniu nie wnioskuje o późniejszy termin nabycia uprawnień. W przypadku działalności koncesjonowanej, uprawnienie do jej wykonywania nabywa się z dniem nabycia mocy prawnej decyzji o udzieleniu koncesji. Uprawnienie do wykonywania działalności gospodarczej może być realizowane na całym terytorium RCz, lecz nie można go przenosić na inne osoby. Zaświadczeniem o posiadaniu uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej jest wypis z Rejestru Działalności Gospodarczej (výpis ze Živnostenského rejstříku).

 

Zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej

 

Zgłoszenie do ewidencji można złożyć osobiście w Urzędzie ds. Działalności Gospodarczej (Živnostenský úřad) w tzw. Centralnym Punkcie Rejestracyjnym (Centrální registrační místo – CRM) lub wysłać pocztą,ewentualnie e-mailem z podpisem elektronicznym. Można też dokonać zgłoszenia osobiście w jednym z punktów kontaktowych czeskiej administracji publicznej – tzw. Czech POINT.

Terminy

Urząd ds. Działalności Gospodarczej (Živnostenský úřad) jest zobowiązany do dokonania wpisu do rejestru i wydania wyciągu do 5 dni od dnia zgłoszenia. W przypadku, gdy zgłoszenie jest niekompletne, Urząd ds. Działalności Gospodarczej ma obowiązek do 5 dni wezwać przedsiębiorcę do usunięcia nieprawidłowości. Okres na usunięcie nieprawidłowości wynosi 15 dni (w przypadku koncesji 30 dni). Jeżeli nieprawidłowości zostaną usunięte w terminie, urząd dokona rejestracji,w innym przypadku wyda decyzję o odrzuceniu wniosku.

 

Dokumenty wymagane do rejestracji działalności gospodarczej

 

Przy rejestracji wolnych działalności gospodarczych oprócz udokumentowania spełnienia warunków ogólnych, należy posiadać:

-  wypełnione zgłoszenie rejestracyjne (jednotný registrační formulář – JRF), za pośrednictwem którego można jednocześnie dokonać rejestracji podatkowej, rejestracji do obowiązkowych ubezpieczeń oraz rejestracji w Urzędzie Pracy. Formularz można uzyskać w którymkolwiek urzędzie CRM lub w internecie na stronie www.mpo.cz;

zaświadczenie stwierdzające tytuł własności lub prawo do użytkowania

obiektów lub lokali, w których wykonywana będzie działalność gospodarcza, o ile nie jest to miejsce zamieszkania wnioskodawcy;

- jeżeli osoba zagraniczna zamierza prowadzić działalność za pośrednictwem swej jednostki organizacyjnej (oddział, zakład), dokument stwierdzający istnienie przedsiębiorstwa poza granicami RCz;

dokument o zapłaceniu opłaty administracyjnej 1.000 CZK przy pierwszej rejestracji, 500 CZK przy rejestracji następnych działalności.

W przypadku, gdy urząd rejestracyjny nie będzie miał wątpliwości co do poprawności tłumaczenia lub autentyczności podpisu czy pieczęci, dokumenty nie muszą być tłumaczone przez tłumacza przysięgłego oraz uwierzytelniane.

Z praktyki wynika, że – zwłaszcza w przypadku osób zagranicznych – lepiej posługiwać się oryginałami lub uwierzytelnionymi kopiami.

Oprócz warunków ogólnych, dokumentów i zaświadczeń jak w przypadku rejestracji wolnej działalności gospodarczej, przy rejestracji rzemieślniczej, wiązanej i koncesjonowanej działalności gospodarczej, należy udokumentować spełnienie warunków szczególnych  oraz dodatkowo:

- w przypadku wyznaczenia przedstawiciela zawodowego (gwaranta) na rynku czeskim – dołączyć zaświadczenie o jego niekaralności oraz dokumenty poświadczające posiadanie kwalifikacji niezbędnych do realizacji działalności w danym kierunku oraz

- notarialne oświadczenie przedstawiciela zawodowego (gwaranta), że wyraża zgodę na pełnienie tej funkcji. Przedstawiciel zawodowy może podpisać takie oświadczenie bezpośrednio w urzędzie rejestracyjnym.

źródło :  Republika Czeska, Przewodnik po rynku , Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze, grudzień 2012

› 7. 5. 2013
Autor: Zdeňka Rójová

Wydrukuj Eksport do formatu PDF Wyślij ten artykuł

Napisz do nas
Firma / Imię i nazwisko
E-mail
Telefon
Opisz swoje zainteresowanie
Chcę się skontaktować